Bezwaar met petitie ingediend voor 46 gezonde bomen!

04 Oktober 2020

Bezwaar met petitie ingediend voor 46 gezonde bomen!

SAMEN IN DE BRES VOOR DE DREEF - UPDATE: 17/10/2020 -Groen Merksplas diende officieel bezwaar in tegen voorliggende plannen omwille van volgende redenen: Grachten/waterhuishouding Er wordt onder meer aanvraag gedaan voor het dempen van een gracht. Werken die in de feiten al zijn uitgevoerd en waarvoor dus geen vergunning was afgeleverd. De aanvraag vermeldt dus foutief dat de werken nog niet begonnen zijn. Voor het dempen van deze gracht is bovendien gebruik gemaakt van het werfafval ter plaatse - dit is een milieuovertreding. Het voorliggende plan om een nieuwe diepere en bredere gracht aan te leggen zorgt voor een te snelle afvoer van hemelwater zodat er onvoldoende infiltratie naar grondwater mogelijk is. Op deze manier wordt de bedoeling van open grachten ondermijnd. Het is net de bedoeling om water te bufferen en te laten infiltreren. Een diepere gracht zorgt voor snellere daling van het oppervlakkige grondwater. In de aangrenzende velden en het natuurgebied zal het grondwaterpeil daardoor zakken. Alternatieven voor het dempen van de gracht, het rooien van de bomen en het aanleggen van een nieuwe, diepere en bredere gracht werden onvoldoende onderzocht. We denken hierbij aan:- Het bufferen van regenwater in de bestaande (of terug te herstellen) bezinkingsgrachten zonder dat er snelle afvoer van het water nodig is. (De veelvuldige regen van afgelopen week gaf, zelfs met een gedempte gracht, geen probleem voor de omgeving).- Mogelijkheid om gebruik te maken van het bestaande nabijgelegen ven als buffer en opslag van regenwater in natte periodes zodat er voldoende infiltratie mogelijk is. - Mogelijkheid om het bos in te zetten als waterbuffer.- … Kappen laanbomen / ontbossing Door het kappen van 46 volwassen bomen (inlandse eik) wordt het bestaande uitzicht en de structuur van deze dreef als waardevol landschapselement volledig verminkt. De ecologische waarde van de bestaande bomen op het vlak van waterhuishouding, verkoeling, beschutting tegen zon, wind en neerslag, zuurstofproductie kan nog gedurende vele jaren niet worden gecompenseerd door vervanging met nieuwe aanplant. Het betreft volwassen en gezonde bomen die nog tientallen gezonde jaren voor zich hebben. Vanuit het principe van natuurbehoud dienen er bij kapping dus meer jonge bomen aangeplant te worden dan dat er oude worden geveld. Compensatie met nieuwe aanplant van jonge bomen kan nooit de eenheid in het uitzicht van de dreef terug herstellen. Omwonenden werden niet geraadpleegd en zijn allen vragende partij voor het behoud van de bestaande bomen (en gracht). Door als groene gemeente/overheid in het buitengebied te kiezen voor het betalen van een bosbehoudsbijdrage (€4070 gemeenschapsgeld!) in plaats van over te gaan tot een werkelijke compensatie met nieuwe aanplant van bos elders in de gemeente, geef je een fout signaal aan de burger. Gemeente Merksplas heeft voldoende eigendommen om in natura te compenseren. Het argument verkeersveiligheid als reden om de bomen te kappen en de gracht te verleggen, houdt geen steek als de nieuw te planten bomen dichter tegen de rijweg worden geplant dan de standplaats van de huidige bomen. Ontbossing in het bosperceel kan tot een minimum worden beperkt als gekozen wordt voor een meanderende gracht in plaats van een rechte gracht. Ons bezwaar wordt mee kracht bij gezet door een PETITIE die liep vanaf 5 oktober ’20. Op datum van het indienen van ons bezwaarsschrift, ondertekenden meer dan 360 mensen onze oproep voor het behoud van de bomen in de Wolfstraat. Hiermee spreken ze zich ook duidelijk uit tegen voorliggende plannen. Waar een wil is, is een weg. * https://omgeving.geoportaal.be/merksplas/OMV_2020088453