Perstekst Groen Merksplas: Extreme vervuiling Biezenloop

18 September 2012

De Biezenloop in Merksplas, een zijtak van het riviertje de Mark, is ter hoogte van Koekhoven extreem vervuild.  Gemeenteraadslid Jef Schoofs (Groen) kreeg korte tijd geleden een anonieme brief in de bus. Een verontrustte buurtbewoner meldde dat de Biezenloop al geruime tijd ernstig stonk en zichtbaar vervuild was. Hij/zij hoopte dat het gemeenteraadslid wel oren had naar zijn bezorgdheid en actie ondernam want dat hij 'nergens gehoor' kreeg voor zijn klacht.

 

"Na op 5 september 2012 zelf even een kijkje te nemen ter plaatse, kon ik alleen maar bevestigen wat de briefschrijver meldde," zegt Schoofs, "de biezenloop zag eruit en stonk als een open riool. Hetzelfde gold voor de Mark, waar de Biezenloop in uitmondt. Zelfs verder stroomafwaarts, richting Nederlandse grens, waar de Mark het Hoekeinde kruist, was de rioolgeur nog duidelijk merkbaar."

Navraag bij de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) leerde dat er al lange tijd heel wat meer aan de hand is. Op regelmatige basis worden er op verschillende plaatsen stalen genomen van het water uit de waterlopen. Deze stalen worden op tal van parameters gecontroleerd. De Biezenloop wordt door VMM extra in de gaten gehouden omdat het een zorgenkindje is en blijft. "De verantwoordelijke bij VMM is zelf ten einde raad", volgens Schoofs, "de gemeten waarden zijn vaak zo extreem dat de computer waarschuwingsboodschappen geeft en vraagt om de gegevens te controleren bij het ingeven van de analyseresultaten." Nergens in landelijk gebied worden gelijkaardige waarden van vervuiling opgetekend. 

Meldingen van VMM aan milieu-inspectie en gemeentebestuur van Merksplas haalden tot nu toe niets uit. Ook na een bijzonder verontrustende meting begin augustus werd de milieu-inspectie verwittigd. De pH van het water was 5,5 (norm: 6,5 ? 8,5). De zuurstofconcentratie was 1,4 mg/l (norm: 5mg/l), d.i. zo laag dat vissen er zeker niet kunnen leven. De meting in september toonde geen beduidende verandering. "Het lijkt of er onwil, of minstens laksheid, is om de bron van de vervuiling op te sporen en op te treden tegen de veroorzakers van deze vervuiling. Zelfs als VMM aan de alarmbel trekt, wordt er niet eens een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt," zegt Schoofs.

"Nochtans kan de oorzaak van de vervuiling nooit ver uit de buurt van het vaste meetpunt liggen. Vóór het meetpunt liggen enkel de biogas- en vergistingsinstallatie  van het bedrijf QEF(Quirynen Energy Farming) en een melkvee- en kalverbedrijf. Vóór deze bedrijven , aan de Geheulsedijk, is er geen spoor van vervuiling. Na passage langs deze bedrijven is de Biezenloop als een riool, dus de vervuiling kan haast niet anders dan van daar afkomstig zijn. In dat geval wijst dit op een fundamenteel probleem met de installatie of installaties van deze bedrijven.

Op enkele honderden meters van de bestaande biogas- en vergistingsinstallatie wil QEF nog een gelijkaardige en bijkomende installatie bouwen. De milieuvergunning werd na een eerder negatief advies van gemeente en provincie toch toegekend door de Vlaamse minister voor Leefmilieu (Joke Schauvliege). Het is onbegrijpelijk dat zo'n beslissing genomen wordt terwijl diensten van dezelfde minister (VMM) grote vragen hebben bij de impact van een gelijkaardige installatie op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hopelijk helpt het om ruchtbaarheid te geven aan deze situatie zodat de bevoegde instanties, gemeentebestuur en milieu-inspectie, in actie komen en de vervuiling bij de bron kan worden aangepakt."