Persmededeling ' Regularisatie om bouwovertredingen toe te dekken' , Groen Merksplas 23 juni ’13

25 Juni 2013

Merksplas, 23 juni 2013  Het grootste landbouwbedrijf van Merksplas begaat bouwovertreding na bouwovertreding. Het college van burgemeester en schepenen staat op het punt om alles via een regularisatie toe te dekken. Schepen Dielis (Leefbaar Merksplas) is als buurman rechtstreeks betrokken. Groen Merksplas waarschuwt: "Als dit door de beugel kan, hoeft geen enkele burger of bedrijf nog een vergunning aan te vragen in Merksplas".

 

Vorige woensdag liep het openbaar onderzoek i.v.m. een regularisatie voor verschillende niet vergunde of anders vergunde bouwwerken op de terreinen van QEF op Koekhoven 44a ten einde. "Met Groen vonden we het onze taak om bezwaar aan te tekenen", zeggen Jef Schoofs en Simon Viskens (raadsleden). "We willen het gemeentebestuur op zijn verantwoordelijkheid wijzen om de regels van een goede ruimtelijke ordening toe te passen en dit voor iedereen op dezelfde manier." 

 

Jimmy Quirijnen, één van de bedrijfsleiders van QEF, wenst een nieuwe melkveestal te bouwen maar er blijken heel wat constructies op het terrein te staan waarvoor nooit een bouwvergunning werd afgeleverd. Een stal die net vorig jaar in gebruik werd genomen, lijkt in niets op de ingediende plannen uit de bouwaanvraag. De stal werd hoger en breder gebouwd dan vergund was en kreeg een andere inplanting op het terrein. De afstandsregels met het naburige perceel werden hierbij niet gerespecteerd en het opgelegde groenscherm (een afscherming met bomen en struikgewas) kon hierdoor onmogelijk op de smalle strook grond worden uitgevoerd. O.a. door een op maat gemaakte overeenkomst met buurman Schepen Frans Dielis, die op zijn grond 'recht van opstal' verleent voor de aanleg van een veel smaller groenscherm, proberen de bedrijfsleiders en het college de zaak nu te 'fiksen'.


Verder zijn er op het terrein zeven grote sleufsilo's zonder vergunning en werd er enkele jaren geleden illegaal een betonweg van vier meter breed door de velden gelegd. Deze extra toegang ontsluit het bedrijfsterrein van QEF langs de achterkant naar de gemeenteweg Geheulsedijk. "Deze onverharde landweg is niet geschikt voor het erg zware (landbouw-)verkeer dat er via de betonweg van en naar QEF gaat," zegt Jef Schoofs, "In de nog maar net uitgevoerde ruilverkaveling in die omgeving, is er bewust voor gekozen de Geheulsedijk als buffer te houden tussen het natuurgebied aan de ene kant en de intensieve landbouw aan de andere kant". "Als deze bouwovertredingen zonder meer kunnen geregulariseerd worden, is dit een fout signaal. Waarom zou men in Merksplas nog op voorhand een bouwaanvraag moeten indienen?", meent Simon Viskens, "Het is oneerlijk ten opzichte van burgers en bedrijven die wel correct omspringen met de hen opgelegde regels voor ruimtelijke ordening".

Meer informatie nodig? Neem gerust contact:

Jef Schoofs, fractieleider Groen Merksplas

0496/ 51 28 00

[email protected]

 

 

Hiernder vindt u de letterlijke tekst van het door Groen Merksplas ingediende bezwaar

Vanuit de fractie Groen formuleren wij volgende bezwaren bij de bouwaanvraag / vraag tot regularisatie van dhr. Jimmy Quirijnen, Koekhoven 44a, die  thans in openbaar onderzoek is.

 

1.       Wat betreft de aanvraag voor de regularisatie van de inplanting en uitvoering van de bestaande melkveestal: - Betreffende constructie is zeer recent opgericht (2011-2012?). Hierbij is op geen enkele manier rekening gehouden met de plannen die bij de bouwaanvraag (2008) werden ingediend en goedgekeurd. Niet qua inplanting, niet qua vorm en constructie. In de feiten ging het over een totaal ander concept van melkveestal waarvoor dan ook een nieuwe aanvraag diende te worden ingediend. Bij heraanvraag op voorhand zou de huidige inplanting nooit de toetsing t.o.v. principes van goede ruimtelijke ordening doorstaan hebben. - De onjuiste inplanting en uitvoering  ten opzichte van de perceelsgrens van een dergelijk grote constructie moet van bij aanvang van de werken duidelijk geweest zijn voor de bouwheer en de eigenaars van het aanpalende perceel. Hier had dus duidelijk veel eerder kunnen opgetreden worden, het toezicht op de uitvoering van dergelijk groot project  is onvoldoende gebeurd. -De aangehaalde argumentatie dat de huidige melkveestal beter scoort op nieuwe inzichten van dierenwelzijn en bedrijfsvoering doet niet ter zake bij de beoordeling van de verenigbaarheid met de ruimtelijke ordening. Feit is dat er bewust is afgeweken van de vergunde plannen. - De foutieve inplanting ten opzichte van de perceelsgrens maakte het correct uitvoeren van het opgelegde groenscherm niet mogelijk. De overgebleven ruimte is immers veel te smal. Het nieuw voorgestelde groenscherm is duidelijk smaller en beperkter dan aanvankelijk werd opgelegd en voldoet niet aan de voorschriften die andere landbouwers bij gelijkaardige projecten krijgen opgelegd. - De voorgestelde regularisatie door middel van een 'recht van opstal' komt overeen met het toedekken van een grote bouwovertreding. De rechtstreekse betrokkenheid van een lid van het schepencollege ( (mede-)eigenaar aanpalende perceel)  maakt deze zaak bijzonder onkies.

2.       Wat betreft de regularisatie van een betonverharding/toegangsweg tot het bedrijf: - De betonverharding vertrekt vanuit de Geheulsedijk en is in de feiten een extra toegangsweg tot de op Koekhoven gelegen bedrijven. Deze weg is gelegd zonder enige vergunning en is tot op heden te beschouwen als een bouwmisdrijf. Regularisatie is ook hier een heel verkeerd signaal naar de aanvrager en de burgers van Merksplas in het algemeen. Het impliceert dat een bouwaanvraag voor dergelijke belangrijke werken in onze gemeente niet nodig is en dat de regelgeving niet dient te worden nageleefd. - De extra toegangsweg creëert een geheel nieuwe situatie wat betreft afhandeling van trafiek van en naar de bedrijven van aanvrager en is dus sterk afwijkend van de vergunde situatie. - De bouwtechnische uitvoering van de betonverharding toont aan dat de eigenaars de weg voor zwaar en frequent (landbouw-)vervoer gebruiken. De Geheulsedijk is een onverharde weg die fysisch niet geschikt is voor dergelijk transport. Het toestaan van deze bijkomende ontsluitingsweg berokkent schade aan deze onverharde gemeenteweg en doet op termijn ongetwijfeld de vraag rijzen naar bijkomende verharding van de Geheulsedijk.

3.       Wat betreft de nieuw op te richten stal: - Deze wordt opgericht in het verlengde van de recente melkveestal en zal dus op zijn beurt te dicht bij de perceelsgrens staan. - Ook voor deze constructie is het voorgestelde groenscherm te smal en niet conform de voorschriften die andere landbouwers wel krijgen/kregen opgelegd bij vergelijkbare bouwprojecten. - Opvallend is dat de argumenten die gebruikt worden ter verantwoording van de afwijkende uitvoering van de eerdere constructie (dierenwelzijn, moderne bedrijfsvoering?) blijkbaar niet gelden voor de nu aangevraagde uitbreiding van de melkveestal. Deze wordt immers terug veel smaller uitgevoerd.