KERNTEKST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MERKSPLAS 2012

30 Juli 2012

We hebben ervoor gekozen om ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 op te hangen aan 12 voor ons cruciale krachtlijnen. We lichten de voorgestelde maatregelen toe aan de hand van concrete acties, die een duidelijk beeld scheppen van hoe wij van Merksplas een progressieve, duurzame gemeente willen maken. Een positief alternatief voor het huidige beleid. Met dit programma scharen wij ons als lokale afdeling ook volledig achter , dat werd goedgekeurd op 17 maart 2012. 

het landelijk basisprogramma van Groen

 

1.         Dichterbij is slimmer.

De lokale overheid zet nabijheid centraal in haar beleid omwille van de voordelen op sociaal   (versterking sociaal leven) en ecologisch vlak (duurzamer mobiliteit).

 • Kernversterking en verdichting blijven de ordewoorden in het ruimtelijk en woonbeleid. De gemeente past stedenbouwkundige voorschriften en ruimtelijke plannen aan om verdichting in (verkavelings)wijken te realiseren en nieuwe woonvormen toe te laten. De tendens naar meer appartementsbouw wordt strikt omkaderd op maat van een plattelandsdorp. 
 • Vooraleer nieuwe bedrijvenruimte aan te snijden, kan de site van de oude melkerij (Stwg. op Hoogstraten) opnieuw worden aangewend als buurtgeschikte KMO-zone. Dit terrein biedt ruimte om te werken en te ondernemen zonder dat er elders nieuw industriegebied moet worden vrijgemaakt.
 • De gemeente ondersteunt en organiseert lokale afzet van landbouw- en streekproducten en andere korte ketens tussen producent en consument. Ze vervult zelf een voorbeeldrol in haar aankoopbeleid door dichtbij geproduceerde producten te verkiezen. Dat bedrijven maximaal inzetten op werknemers die dichtbij wonen kan door het bestuur mee gestimuleerd worden via lokale banenmarkten en via het creëren van arbeidsplaatsen in de sociale economie.
 • Om van de dorpskern een levendige ruimte te maken is het belangrijk handelsactiviteiten te stimuleren. Een bloeiende middenstand voorziet in de meest noodzakelijke behoeften van de bevolking en verhindert dat deze voor alledaagse boodschappen moet uitwijken naar naburige steden en gemeenten.

 

2.         Publieke ruimte is sociale ruimte.

De lokale overheid voert een veel bewuster beleid rond openbare ruimte en stelt dit volledig in functie van het sociale leven in die ruimte.

 • Publieke ruimte moet eerst en vooral plaats van ontmoeting zijn, ze verkwisten aan parkeerplaats is dan ook zonde. Aan de vraag naar parkeerruimte kan worden voldaan door te zoeken naar creatieve oplossingen, zoals het maximaal benutten van privé-parkings (bv. van winkels). Publiek groen is zeer kwalitatieve open ruimte. Kleine parkjes en speelruimtes zorgen letterlijk voor zuurstof in de wijk.
 • Teveel handelszaken uit de dorpskern die sluiten worden vervangen door appartementen. Om het typische karakter van het dorpscentrum te beschermen, moet het lokale bestuur duidelijke richtlijnen invoeren over welke bouwvormen wel en niet kunnen.
 • Kinderen zijn de maat voor de inrichting van openbare ruimte. Het is immers belangrijk dat onze kinderen veilig kunnen spelen en voldoende plaats hebben om zich uit te leven. Daarnaast wordt de openbare ruimte ontworpen om maximaal toegankelijk te zijn voor ouderen en mensen met een fysieke beperking.
 • De gemeente stelt het bestaande sanitair van de gemeentediensten open en zorgt ervoor dat iedereen makkelijk deze openbare toiletten kan vinden, o.a. via goede bewegwijzering. Het sanitair in het gemeentehuis (tijdens openingsuren) en in het aanpalende gemeenschapscentrum zijn vrij en continu toegankelijk.
 • De gemeente voert een verstandig handhavingsbeleid in de publieke ruimte: systematisch en consequent optreden tegen foutparkeren ? met name op voet- en fietspaden ? en overdreven snelheid is nodig om een veilig verkeer van de zwakke weggebruiker in de publieke ruimte te garanderen.

 

3.         De gemeente versnelt de overgang naar duurzaamheid.

In haar besluitvorming zoekt de lokale overheid naar oplossingen die de overgang naar een meer duurzame samenleving mogelijk maken. Op deze manier stimuleert zij mee het ecologisch besef van de inwoners.

 • Bedrijventerreinen verduurzamen is een evidente optie en mogelijk via het gericht aantrekken van geschikte bedrijven (die kringlopen kunnen vormen met aanwezige bedrijven en lokaal afzetten), stimulerings- en sanctioneringsmaatregelen voor verdichting en duurzaam energiegebruik. De verduurzaming van bedrijventerreinen beoogt bovendien het verduurzamen van lokale jobs door ze te verankeren in lokale KMO's. Een duurzaam beleid is er tot slot op gericht om landbouwbedrijven te laten samenwerken voor de productie van groene stroom (biogas), om lokale afzetmarkten te organiseren en kringloopboerderijen te creëren.
 • De beste besparing is investeren in energiebesparing. Er zijn weinig maatregelen die tegelijk zo een positief effect hebben op de werkgelegenheid, de energiefactuur en het milieu. Zowel bij nieuwbouw als in bestaande gebouwen wordt energiebesparing ten volle gestimuleerd en opgetrokken tot ambitieuze niveaus. Via EBEM trekt de gemeente maximaal de kaart van hernieuwbare energie (wind, zon, warmtekracht, geothermie). Door coöperatieve initiatieven te ondersteunen, kunnen gemeente en inwoners samen energieproducent worden. 
 • Vanzelfsprekend vervult de lokale overheid hier ten volle haar voorbeeldfunctie: energie besparen in eigen gebouwen, efficiënte openbare verlichting, groene stroom aankopen,? Ook voorziet de gemeente voor sociale woningbouw dat het lastenboek duurzame energieproductie en duurzame ecologische bouwtechnieken omvat. Ook hier geldt immers: de goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt! 

 

4.         De gemeente maakt wonen, inclusief energieverbruik, betaalbaarder.

Betaalbaar wonen is de laatste jaren steeds moeilijker geworden in Merksplas. Het is nodig dat de lokale overheid zelf actief optreedt op de woningmarkt. Innovatie is hier het   sleutelwoord: nieuwe instrumenten moeten de trend van steeds duurder wonen keren.

 • Om meer vat te krijgen op de woningmarkt koopt de gemeente gericht privégronden en eigendommen aan en houdt ze deze gronden in eigen beheer.
  • Elk huis dat leegstaat is er één te veel. Leegstand en verkrotting moeten dan ook stevig worden aangepakt door een actief opvolgingsbeleid gecombineerd met heffingen die oplopen in de tijd.
  • Daarnaast voert de gemeente een stop in op de verkoop van publieke gronden en panden en activeert slapende privégronden om schaarste te bestrijden.
  • Via het systeem van erfpacht en het recht van opstal houdt de gemeente de grond in eigendom, waardoor kopen goedkoper wordt.
  • Het aanbod aan sociale huisvesting moet omhoog: de gemeente realiseert daartoe zo snel mogelijk 10% sociale woningen en vergroot het aanbod aan (intergemeentelijke) sociale verhuurkantoren. Met 50 extra sociale huurwoningen te voorzien tegen 2020 ? zoals bepaald in het Grond- en Pandendecreet ? moet het lokale bestuur een duidelijk beeld scheppen van waar, hoe en wanneer zij deze sociale huisvesting zal realiseren.

Er is stilaan genoeg cijfermateriaal beschikbaar in Merksplas over leegstand, onbebouwde percelen, slapende gronden e.d. Het is nu de hoogste tijd om een beleid te durven uitstippelen dat dit potentieel in onze gemeente aanspreekt zodat er wat adem 'ruimte' komt voor wie in Merksplas wil (blijven) wonen.

 • Verkavelaars worden door de gemeente verplicht een mix van woonvormen te creëren voor verschillende bevolkingsgroepen en/of leeftijden. De aanleg van collectieve (groene, speel- en ontmoetings) ruimtes zorgt daarbij voor een levendige buurt en maximale benutting van schaarse gronden. Creatieve vormen van samen-wonen, zoals co-housing en kangoeroewonen, worden ondersteund. Eigenaars die hun eigendom willen opdelen naar kleinere wooneenheden krijgen alle info en de nodige stimulansen van de gemeente. 
 • Energiegebruik wordt betaalbaarder, in de eerste plaats voor burgers die kampen met energie-armoede of die het risico lopen daarin te vervallen, doordat de gemeente volop de kaart trekt van derdebetalersfinanciering. De lokale overheid financiert zelf energiebesparende investeringen die de bewoner gespreid terugbetaalt. Ze investeert ook in energiebegeleiding van bewoners en moedigt initiatieven aan voor het gezamenlijke aankopen van  elektriciteit (samenstroom). 

 

5.         Een verstandig mobiliteitsbeleid zet de veiligheid van de burger voorop.

Het bestuur gaat in haar mobiliteitsbeleid uit van de volgende doelstellingen: minder verkeersslachtoffers, minder vervuiling, een gezondere omgeving en een publieke ruimte   waarin mensen graag vertoeven en elkaar ontmoeten.

 • Om van de fiets de kampioen te maken voor verplaatsingen in Merksplas, zet de gemeente in op fietsroutes, -doorsteken en straten. Het aanbrengen van fietsstallingen in de publieke ruimte beoogt eenzelfde activerend effect. De stalling van de gemeenteschool wordt opgensteld om het tekort aan fietsenrekken op de Markt op te vangen. Het bestuur promoot ook het gebruik van elektrische fietsen door een oplaadpunt in te richten op een centrale en goed zichtbare plaats.
 • De gemeente streeft ernaar om door samen te werken met betrokken buurgemeenten, zwaarder te wegen in onderhandelingen met De Lijn over de lokale dienstverlening, bv. met het oog op woon-werkverplaatsingen. Nog in overleg met De Lijn en via het derdebetalerssysteem ondersteunt de gemeente busgebruikers financieel. In het algemeen promoot het lokale bestuur actief de bestaande openbaar vervoersmodi en verzekert de toegankelijkheid ervan. 
 • Het bestuur zet volop in op veilige verkeersmaatregelen.
  • Alle woonwijken worden ingericht als zone 30 en omgevormd tot woonerf of fietsstraat. Auto's worden er getolereerd maar alleen als ze stapvoets rijden.
  • De doorgang van zwaar vrachtverkeer in de dorpskern en in woonwijken wordt maximaal ingeperkt (met uitzondering van plaatselijk verkeer) d.m.v. tonnagebeperkingen (vb. Heidestraat, Heiseneinde,?), circulatieplannen en het plaatsen van verbodsborden.
  • Zwakke weggebruikers zijn de norm voor verkeersveiligheid. Het wegbeeld bepaalt het rijgedrag en wordt dus conform de functie van de weg ingericht. Schoolomgevingen en omgevingen van jeugdlokalen zijn om die reden autoluw en in de dorpskern zorgen losliggende fietspaden en verbreedde parkeerstroken voor een veiliger gevoel. 
  • Als alternatief voor de vele autoverplaatsingen naar school, moedigt de gemeente opnieuw de fietspool aan, waarbij zij zelf actief vrijwilligers mobiliseert.
  • De Merksplasse fietspaden voor zowel functionele als toeristische wegen, worden in kaart gebracht en online geplaatst in een overzichtelijke fietsroutekaart.
 • Landelijke wegen worden afgestemd op het verkeer waarvoor ze bedoeld zijn. Sluipverkeer wordt onmogelijk gemaakt ten gunste van een betere en veilige beleveing voor fietsers, wandelaars en andere recreatieve gebruikers van de resterende open ruimtes in Merksplas. Straten waar doorgaand verkeer niet thuishoort, worden afgesloten. Een centraal depot waar lokale tuinders hun producten kunnen afzetten, zorgt ervoor dat het transport tussen veiling en tuinbouwbedrijven in de zone-Koekhoven efficiënter verloopt. 

 

6.         De warme, zorgende gemeente.

De lokale overheid is het meest geschikte orgaan om burgers dichter bij elkaar te brengen en sociale samenhang te bevorderen.

 • De gemeente doet er alles aan om de lokale scholen uit te bouwen tot brede scholen waar ook buiten de lesuren van alles gebeurt voor ouders en kinderen. Dit geldt ook voor de jongste kinderen: het is belangrijk dat de IBO ten volle de nodige logistieke ondersteuning geniet, o.a. bij de oprichting van een peuterspeelpunt.
 • Het OCMW is de regisseur van het lokaal sociaal beleid en moet hiervoor voldoende middelen krijgen.
  • De lokale overheid stimuleert het opnemen van zorg door en voor mede-inwoners (de zogenaamde vermaatschappelijking van de zorg). Ze doet dit door in het activeringsbeleid van het OCMW ruimte te laten voor zorgarbeid als vorm van activering.
  • In dit kader vervullen mantelzorgers een belangrijke functie. Het is belangrijk dat de gemeentelijke mantelzorgpremie minimaal overeind blijft of wordt ? in overleg met de mantelzorgers zelf ? herbekeken en opgetrokken.
  • Om ouderen en zorgbehoevenden in staat te stellen in eigen dorp te blijven wonen, voorziet de gemeente in een mix van woontypes met zorgomkadering.
 • Een bloeiend verenigingsleven zorgt ervoor dat ook mensen die uit de boot dreigen te vallen meer betrokken raken bij het dorpsgebeuren. De gemeente ondersteunt daarom initiatieven die de toegang van kansarmen tot het sociale leven bevorderen en zet zelf projecten op touw die de sociale integratie van alle burgers nastreeft. Een goede dialoog tussen het OCMW en het verenigingsleven is daarbij noodzakelijk.
 • Een gerichte bestrijding van vervoersarmoede is een belangrijk instrument in de strijd tegen vereenzaming. De verdere uitbouw van de mindermobielencentrale is hier dan ook een belangrijk instrument. 

 

7.         Een bruisend Merksplas voor jong en oud.

Het lokale bestuur pakt haar vrijetijdsbeleid op een geïntegreerde manier aan: de verschillende diensten (cultuur, sport,toerisme, evenementen,?) werken hand in hand aan een beleid dat de burger activeert om mee initiatieven op poten te zetten.

 • De gemeente biedt alle kansen aan culturele initiatieven van individuen en particuliere organisaties en voorziet daarvoor de nodige infrastructuur. Voor haar eigen aanbod kan de gemeente een samenwerking aangaan met naburige gemeenten. Op die manier raken succesvolle projecten uit de omgeving ook in Merksplas beter bekend en worden inwoners aangespoord aan cultuurconsumptie te doen, in eigen dorp of elders.
 • Er is nood aan een globaal feest- en fuifbeleid. Nog steeds heerst er heel wat onduidelijkheid over welke locaties voor welke evenementen mogen gebruikt worden. De verschillende gebruikersreglementen worden om die reden samengebracht in één document, dat ten allen tijde gehandhaafd wordt. Een toegankelijke en consequente regelgeving is een must om (jeugd)verenigingen te stimuleren fuiven te blijven organiseren.
 • Ondanks de prominente plaats die ouderen innemen in onze samenleving, is het voor hen vaak moeilijkheid gehoord te worden. Een ouderenadviesraad is voor een lokaal bestuur daarom van onschatbare waarde. Deze bestaat niet alleen uit personen die een vereniging vertegenwoordigen, maar ook uit niet-aangesloten ouderen.
 • Eenzaamheid bij ouderen is een onderschat probleem dat meer aandacht verdient. De oprichting van een seniorenhuis zorgt ervoor dat ouderen een vaste ontmoetingsplaats krijgen en maximaal bij het sociale leven betrokken blijven. In dit seniorenhuis kan op termijn ook een dorpsrestaurant, waar inwoners ? dagelijks of op regelmatige basis ? een maaltijd kunnen nuttigen in een gezellige sfeer, een plaats krijgen.
 • De gebouwen en hun omgeving op de Kolonie die in de toekomst zullen worden gerestaureerd, vragen om een geschikte invulling. Naast recreatie, toerisme en landbouw is het belangrijk dat er ook ruimte is voor sociale projecten. De weldadigheidskoloniën waren historisch gezien bedoeld voor opvang en integratie van achtergestelde groepen in de samenleving. Met de inzichten en kennis van nu kan hier een nieuwe invulling aan gegeven worden. 

 

8.         Een landelijke gemeente in een gezonde leefomgeving.

Merksplas is een gemeente met veel ruimte, groen en water. Hier wordt niet altijd op een doordachte manier mee omgegaan. Het lokale bestuur moet meer moeite doen om te behouden en te verbeteren wat we hebben op dit vlak. Een hoge leefkwaliteit voor ons dorp staat ten allen tijde voorop.

 • De gemeente werkt eindelijk een lokaal bermbeheersplan uit. Op die manier dragen de wegbermen bij tot de verfraaiing van ons landelijk dorp en kunnen ze hun functie van verbindingszone tussen natuurgebieden waarmaken. Ook de uitwerking van een drevenbeheersplan is nodig om in het onderhoud van de karakteristieke dreven op de Kolonie, Caron's Hofke en 't Zwart Goor te voorzien.
 • Meer groen in het centrum wekt minder vervuiling in de hand. Een groenere Markt zorgt bovendien voor een levendiger beeld dan enkel steen. De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf een bloemenverkoop te organiseren, waarbij bewoners van de centrumstraten tegen een voordelige prijs een bloemstuk kunnen aanschaffen en zo de dorpskern verfraaien.
 • Trage wegen zijn belangrijk om het landelijke karakter van ons dorp, waarvan toeristisch Merksplas het moet hebben, te behouden. Er moet een stop komen aan het verharden van wegen. Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) moet de ambitie hebben om resterende plekken natuur in de gemeente te verbinden en maximaal te versterken.  Het groene karakter van Merksplas als landelijke gemeente wordt hét uitgangsbord voor ons dorp.
 • Om het fijn stof en CO2-uitstoot te bekampen kan de gemeente snelheidsbeperkingen instellen, bus en fiets promoten en zelf het goede voorbeeld geven via de aankoop van elektrische dienstwagens. Om op te laden, kan in de buurt van het gemeentehuis een openbare laadpaal voorzien worden. Ook bouwt de gemeente actief het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij openbare diensten af, om tegen 2014 te komen tot een nulgebruik. Daarnaast zet ze een campagne op poten waarbij zij inwoners dit voorbeeld te volgen. 

 

9.         Naar een open gemeente met een blik op de wereld.

Net zoals elders groeit in Merksplas de etnisch-culturele diversiteit. De gemeente heeft een bepalende rol in het organiseren van een goed onthaalbeleid voor nieuwe inwonersDaarnaast draagt het lokale bestuur internationale solidariteit hoog in het vaandal en draagt ze actief bij aan de bewustwording van de Noord-Zuidproblematiek.

 • Het lokale bestuur levert inspanningen om van Merksplas een 'open' dorp te maken, waar nieuwkomers en kansarmen zich thuis kunnen voelen:
  • De gemeente zorgt voor een laagdrempelig onthaalcontact en doet beroep op een sociale tolkvoorziening. Ze investeert in onthaal, in samenspraak met onderwijs en OCMW.
  • Met het oog op een goede inburgering is ook ondersteuning van participatie aan het verenigingsleven cruciaal. Een goede dialoog tussen OCMW en verenigingen is een eerste opstap naar een vlotte integratie.
  • Het beleid is erop gericht de capaciteiten van de cliënten ten volle te ontwikkelen (empowerment). Hulpverlening (via het OCMW) stelt met andere woorden steeds de zelfredzaamheid van het individu voorop. De nadruk ligt daarbij op de dialoog tussen de beide partijen.
  • Ten slotte streeft de gemeente streeft naar een afspiegeling van de bevolking in het eigen personeelsbestand.
 • Elke Spetser een wereldburger! Het is de taak van de lokale overheid om haar inwoners te sensibiliseren over de onrechtvaardige verhouding tussen Noord en Zuid. Het bestuur speelt ten volle haar voorbeeldfunctie uit en voert een actief en zichtbaar ontwikkelingsbeleid.
  • De gemeente promoot fairtrade producten en levert wezenlijke inspanningen om via het behalen van zes criteria het label van 'Fairtrade Gemeente' te verkrijgen.
  • In navolging van tientallen andere Vlaamse gemeenten ijvert het bestuur eveneens naar het label "Schone Kleren gemeente". De nadruk bij deze actie ligt op de aankoop van 'schone' werkkleding en uniformen voor het gemeentepersoneel. De arbeidsomstandigheden en materialen waarin de werkkleding wordt gemaakt, zijn daarbij belangrijke criteria.
  • De Wereldwinkel kan rekenen op meer financiële steun van het bestuur. In overleg met de gemeente wordt gezocht naar een meer centrale locatie voor de winkel, in de dorpskern.
  • Vrijkomende handelsruimte in de Leopoldstraat kan door de gemeente worden gekocht om er de Wereldwinkel én een streekwinkel, gericht op de verkoop van lokale producten, te huisvesten onder één dak. 

 

10.       De burger werkt mee en heeft echt inspraak.

Het is de taak van de gemeente om inspraakrondes te organiseren. De steeds mondiger burger verdient een actievere rol en concretere impact dan het zesjaarlijks uitbrengen van zijn stem. Het is tijd voor flink wat vernieuwende initiatieven rond burgerparticipatie in   Merksplas.

 • 'Coproductie' is hier het nieuwe sleutelwoord: overheid en burgers werken op voet van gelijkheid aan de realisatie van een project, bijvoorbeeld door het oprichten van een coöperatieve voor de productie van hernieuwbare energie.
 • Adviesraden zijn waardevol mits ze voldoende ondersteund worden en hun inbreng ook echt zichtbaar kan wegen op het beleid.
  • De verschillende raden kunnen zichzelf openbreken door actief burgers en verenigingen aan te spreken via sociale media, enquêtes, terreinbezoeken,?
  • Als het gemeentebestuur adviezen van adviesraden niet volgt, moet het dit altijd grondig motiveren, om op die manier echte bestuurlijke transparantie te garanderen.
  • Verslagen van adviesraden worden steeds online geplaatst op de gemeentelijke website.
 • Met het oog op de invoering van één geïntegreerd strategisch meerjarenplan voor de periode 2013-2018, is het belangrijk dat de stem van de burger uitvoerig en vroeg in het besluitvormingsproces ? in het begin van de beleidperiode ? wordt gehoord.
 • De gemeente heeft een ambtenaar in dienst die de bevordering van participatie tot zijn/haar bevoegdheden heeft. Extra aandacht gaat hierbij naar kinderen en jongeren, omdat zij nog geen stemrecht hebben. Ook andere groepen die minder evident aan participatietrajecten deelnemen (vb. niet georganiseerde burgers, kansarmen, allochtonen,?) moeten bij het inspraakproces betrokken worden.
 • Dit alles belet niet dat ook de klassieke gemeenteraad toe is aan een operatie versterking: een raadslid (niet uit het college) als voorzitter, betere ondersteuning van raadsleden, meer hoorzittingen en verzoekschriften, de gemeenteraad stuurt het participatiebeleid aan,... Omdat we meer vrouwen op sleutelposities willen in de gemeentelijke besluitvorming, streven we naar colleges waarvan de helft van ander geslacht is, met een ondergrens van 30%. 

 

11.       De gemeente is de eerste handhaver.

In heel wat domeinen wordt eerst naar de lokale overheid gekeken om te handhaven. Deze taak wordt steeds belangrijker en moet correct en respectvol worden uitgevoerd.

 • De gemeente zoekt een gezond evenwicht tussen preventieve en curatieve maatregelen, om spanningen en conflicten aan te pakken. In dit overleg is de wijkagent een brugfiguur. Daarnaast stelt de gemeente een laagdrempelige centrale klachtendienst in en waakt ze over een uitnodigend onthaal bij politie.
 • Veiligheidscamera's zijn geen volwaardig alternatief voor de aanwezigheid van blauw op straat. Ze zijn duur en hebben weinig nut als de criminaliteit zich verplaatst naar andere plekken zonder camera's. Meer agenten op straat, niet in een combi, maar te voet of met de fiets. Aanspreekbaar en herkenbaar.
 • Naast de bestrijding van woningbraken en diefstal, maakt de politie een prioriteit van snelheidscontroles, foutparkeren en fietsdiefstallen. In straten waar autobestuurders vaak parkeren op de fietspaden (vb. Leest) wordt aan zichtbare sensibilisering gedaan.
 • Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. De milieudienst neemt actief haar controlefunctie op, zorgt voor een goede klachtenbehandeling en ook de zonale politie heeft aandacht voor milieucriminaliteit. Met name de zwerfvuilproblematiek vraagt om een meer systematische aanpak. 

 

12.       Met groenere en meer rechtvaardige fiscaliteit naar gezonde gemeentefinanciën.

Het is nodig waakzaam te zijn en te blijven over de financiële toestand van de gemeente.Daarom is een grondige hertekening van de gemeentelijke fiscaliteit nodig. Daarbij worden inefficiënte belastingen en heffingen geschrapt en vervangen dooreen meer beperkt pakket dat verduurzaming en sociale rechtvaardigheid stimuleert.

 • De 'aanvullende belasting op de personenbelasting' en de 'opcentiemen op de onroerende voorheffing' ? de twee belangrijkste fiscale instrumenten ?  moeten rechtvaardiger worden ingezet. Ze worden aangevuld met belastingen die sociaal zwakkere groepen niet treffen, zoals een belasting op tweede verblijven.
 • Gemeenteobligaties zijn een vernieuwend instrument om burgers te laten bijdragen aan lokale projecten, vb. bij de aanleg van openbare gebouwen, de restauratie van de Kolonie en initiatieven met betrekking tot hernieuwbare energievernieuwing.
 • De gemeente voert een gezond financieel beleid met een evenwicht tussen duurzame investeringen en  schuldafbouw. Het is zeker niet de rol van een lokale overheid om te gaan beleggen.
 • Gemeenten moeten er naar streven hun aandeel ethisch bankieren en ethisch geld beheren te verhogen, met als doel tegen het einde van de legislatuur uit te komen bij 100% ethisch bankieren.

Bij co-housing heeft elk huishouden zijn eigen wooneenheid, maar is er wel een belangrijke mate van gemeenschappelijkheid. Verschillende ruimtes en functies worden gedeeld, zoals een eet-, was- en speelruimte.

Het idee van kangoeroewonen bestaat erin een ondergeschikte wooneenheid te creëren binnen een bestaande woning voor de huisvesting van maximaal 2 oudere of hulpbehoevende personen.