Groen!e commentaren bij de gemeenteraad van 20 juni 2011

22 Juni 2011

Groen!e commentaren bij de gemeenteraad van 20 juni 2011

Op de agenda stonden heel wat punten over wonen en ook het punt toegevoegd door CD&V om het eerdere besluit over de erkenning van de sportverenigingen in te trekken, viel op. Maar in dit verslag vertellen we natuurlijk nog meer.   Dik woonbeleidsplan maar magere ambities

 

Op de agenda van deze vergadering stond onder meer het woonbeleidsplan 2011-2013 voor Merksplas . Het plan bevat doelstellingen en acties rond wonen. Vijf dagen eerder gaf de OCMW-raad al zijn zegen.

Jef Schoofs (Groen!) is blij dat dit een erg lijvig dossier is. Het gaat immers om een erg belangrijk thema. Maar hij vindt dat de acties erg mager uitvallen. Het gemeentebestuur wil blijkbaar alleen maar zo snel mogelijk het woonuitbreidingsgebied aansnijden. De andere acties blijven steken in registreren, inventariseren, in kaart brengen ...

'Waarom voer je geen activeringsheffing in?' vraagt Jef Schoofs (Groen!). Zo'n heffing dient om eigenaars van ongebruikte bouwgronden te stimuleren om hun grond op de markt te brengen. Daarbij kunnen vrijstellingen gegeven worden bijvoorbeeld wanneer de eigenaar kinderen heeft (bekijkhoe men het in Beerse doet). Nu liggen heel wat bouwgronden te 'slapen', waardoor het lijkt dat er weinig bouwgronden beschikbaar zijn in Merksplas.De burgemeester vindt zo'n activeringsheffing echter te omslachtig. 'En we kunnen toch niet gaan onteigenen' antwoordt hij. Hij geeft toe dat dit plan voor hen een middel is om de hogere overheden te overtuigen om woonuitbreidingsgebied te mogen aansnijden.

Jef Schoofs (Groen!) leest ook in het plan dat duurzaam en levenslang wonen gestimuleerd zal worden met een doordacht premiestelsel. 'Maar waar wordt dan concreet aan gedacht?' vraagt hij. 'Er zijn nu helemaal geen premies rond, tenzij eentje voor een regenput en een mantelzorgpremie. Al kan je die laatste moeilijk een 'woonpremie' noemen. Er zijn dus geen gemeentelijke premies voor aanpassingen van woningen voor bejaarden of initiatieven als groepswonen, kangoeroewoningen, aanleunwoningen waar bejaarden en jonge gezinnen kunnen samenwonen.'

Bovendien heeft Jef wel wat opmerkingen over de gegevens in het plan. Zo las hij in het plan dat Karel Lenaerts nog steeds schepen voor Ruimtelijke Ordening is. Maar dat is een foutje, verzekert burgemeester Wilrycx.Jef Schoofs (Groen!) merkt ook dat heel wat gevangenen uit de strafinrichting worden meegeteld in de cijfers, maar het is niet altijd duidelijk waar wel en waar niet. Volgens de burgemeester gaat het om zo'n 130 personen.Schepen Quirynen verzekert Jef dat de gemeente wel hard werkt rond haar woonbeleid. 'Alle gegevens worden nagekeken -  ik zou bijna zeggen perceel per perceel - want de cijfers kloppen niet' vertelt ze hem. Bedoelde ze dat een woonbeleidsplan zonder echte beleidsmaatregelen niet erg is als het niet gebaseerd is op echte gegevens?

Bij de stemming stemt Jef Schoofs (Groen!) dan ook tegen. Hij mist in dit dossier gezonde ambitie van Leefbaar Merksplas.Leefbaar Merksplas en CD&V zien geen graten in het plan en keuren het wel goed.

'Doorgedrukte' democratie

Met een extra agendapunt vraagt CD&V om het gemeenteraadsbesluit van april dit jaar rond de erkenning van de sportverenigingen opnieuw in te trekken. Op 18 april 2011 erkende de gemeenteraad een heel aantal sportverenigingen. Daarmee legde de gemeenteraad het advies van de sportraad naast zich neer om de voetbalclub van fanfare Sint-Willibrordus niet te erkennen. Daarop nam het volledige bestuur van de sportraad ontslag. Zij namen het niet dat het gemeentebestuur het niet nodig vond om haar eigen reglement te volgen.Namens CD&V vraagt Werner Van Baekel om de beslissing van toen te schrappen. Hij vindt het niet kloppen dat het gemeentebestuur het advies zonder meer heeft genegeerd. 'Wat moet er nu gebeuren met die twee andere verenigingen die eerder om dezelfde reden niet erkend werden?' vraagt hij zich af.

Werner Van Baekel (CD&V) weet dat ondertussen de sportraad opnieuw samen kwam rond hetzelfde heikel punt. Bij die laatste bijeenkomst gaf de sportraad wel positief advies voor de erkenning van de voetballers van fanfare Sint-Willibrordus. Dat is voor hem een extra reden om het vorige besluit in te trekken. Er is nu immers een nieuw advies.Dit nieuwe advies kwam er na een stemming waar leden aan deelnamen die al vijf jaar niet meer naar de sportraad kwamen. 'Geen probleem' voor Van Baekel. 'Dat is democratie zeker' zegt hij laconiek. 'Het zal wel toeval zijn zeker?'

Burgemeester Wilrycx wil van geen intrekken weten. Door die nieuwe stemming binnen de sportraad is er niets veranderd. Maar het besluit nu intrekken zou betekenen dat de sportverenigingen voor drie maanden niet erkend zouden zijn. Maar dat wuift Van Baekel weg 'daar vindt u toch wel een creatieve oplossing voor?'Volgens de burgemeester en schepen voor Sport Govers hebben ook de twee eerdere verenigingen (Midweek Specials en SVKM) die niet erkend werden de kans gekregen om zich te verantwoorden. Hoewel die kans nooit schriftelijk is geboden, moeten ze toegeven.

De stemming levert een resultaat meerderheid tegen minderheid op.CD&V en Groen! stemmen voor de intrekking en een vraag om nieuw advies. Leefbaar Merksplas stemt tegen en dus blijft alles bij het oude.

Wordt onze Kolonie werelderfgoed?

In de rondvraag merkt Jef Schoofs op dat hij overal hoort en leest dat onze Kolonie wel eens UNESCO-werelderfgoed zou kunnen worden. 'Maar de gemeenteraad weet van niets' voegt hij daar aan toe. 'Wat moet er nu juist gebeuren?' vraagt Jef Schoofs (Groen!)De burgemeester legt uit dat in dit dossier het wagonnetje wordt gekoppeld aan een Nederlands dossier. Voor de Kolonie van Veenhuizen wordt daar nu de erkenning als werelderfgoed aangevraagd. Daarmee wordt de verplichting van de tijdrovende en typisch Belgische beurtrol (jaar 1: Vlaanderen, jaar 2: Brussel, jaar 3: Wallonië) vermeden.

De precieze procedure kent de burgemeester niet, maar hij weet wel zeker dat de gemeenteraad nog zal betrokken worden wanneer dat voor de formele stappen van de procedure nodig is.

Statuten sociaal verhuurkantoor gewijzigd

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van het Sociaal Verhuur Kantoor Kempen en Noorderkempen goed. Dat kantoor huurt van privé eigenaars om dan aan een sociaal tarief verder te verhuren aan mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Bij dat punt vraagt Jef Schoofs hoeveel huizen op appartementen via dat verhuurkantoor worden verhuurd. Volgens schepen Quirynen zijn er dat vier.'Maar we zijn altijd nog op zoek naar extra woningen' voegde burgemeester Wilrycx er nog aan toe.

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen - tweede poging 

De gemeenteraad doet ook werk van april 2009 over. Toen keurde ze al een lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de sociale verhuurmaatschappijen goed. Maar de minister keurde dat plan niet goed. Omdat de verhouding eengezinswoningen/bejaardenwoningen niet zou kloppen, komen we dankzij een vraag van Hans Geerts (CD&V) te weten. En ook dat 90 % van dit soort plannen niet werd goedgekeurd.Waarom het nog zo lang duurde voor het plan werd aangepast? Het gemeentebestuur moest blijkbaar heel lang aandringen om een reden voor de weigering te krijgen. En nu maar hopen dat het nu wel goed is.

Ruilverkaveling Zondereigen krijgt subsidie van 110 990,38 euro

De gemeenteraad gaat akkoord met een subsidie van 110 990,38 euro voor het ruilverkavelingscomité Zondereigen. Daarmee worden de inrichtingswerken lot 1 gesubsidieerd. Die kosten in totaal 1 910 272,38 euro. Jef Schoofs (Groen!) onthoudt zich bij de stemming omdat hij het dossier in het verleden niet genoeg heeft kunnen volgen.

Culturele verenigingen erkend maar advies is foetsie

De erkenning van 32 Merksplasse cultuurverenigingen lijkt een makkelijker dossier te zijn dan dat van de sportvereniging. Lijkt. Want het advies van de cultuurraad heeft geen enkel gemeenteraadslid te zien gekregen. Maar schepen Quirynen en de gemeentesecretaris garanderen iedereen dat er een unaniem positief advies was.

De erkenninig is belangrijk voor de verenigingen. Het geeft hen recht op werkingssubsidies, verminderde prijzen voor gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en logistieke steun vande gemeente.

Bestuur kritisch over zichzelf?

Jef Schoofs las in LOKAAL, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten dat Merksplas een van de 14 gemeenten is die instapte in het project 'Bestuurskracht'. Dat is een wetenschappelijk onderzoek speciaal gericht op kleine  plattelandsgemeenten. Die hebben immers niet dezelfde middelen als grotere gemeenten. Er kwam een soort van visitatiecommissie over de vloer.Jef Schoofs (Groen!) looft het bestuur omdat het zichzelf in vraag durft te stellen en kritisch naar zichzelf laat kijken.