Programma Verkiezingen 2018

Tijdens de verkiezingen van 2018 zette Groen Merksplas in op 4 speerpunten: 

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen, nu én in de toekomst. Mobiliteit op mensenmaat met meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Het bewaren van groen en open ruimtes en besturen met en voor alle inwoners.

Rond deze thema's en vele anderen werden heel wat ideeën verzameld.
Samen kunnen we van Merksplas een fantastische plek maken.
Merksplas moet samen wonen, samen leven.

Een beknopte samenvatting van ons programma kan je hieronder lezen.
(onder de groene titelbalken op deze pagina)

Het volledige programma kan je ook downloaden:
Download volledige programma

En wees gerust...
Groen maakt gelukkig.

Goed en betaalbaar wonen

Of je nu een jong gezin hebt of alleen wil gaan wonen? Net op pensioen of hulp nodig om thuis te blijven wonen? Woont je familie al generaties hier of ben je een seizoensarbeider in de tuinbouw … ?

Iedereen moet in Merksplas kunnen wonen op een degelijke en betaalbare manier. In een gezellige en veilige buurt, met voldoende groen vlakbij. In energiezuinige huizen of appartementen aangepast aan jouw levensfase ...

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • Kernverdichting zonder kernverstikking door voldoende afwisseling in bebouwing en groene (speel-)pleintjes.
 • Alle woningen op de Kolonie bewoonbaar en bewoond.
 • Actief de leegstand van bouwgronden en woningen tegengaan.
 • Nieuwbouwprojecten zijn energie- en klimaatneutraal.

Mobiliteit op mensenmaat

Kinderen moeten in ons dorp zelfstandig naar vriendjes of school kunnen fietsen. En ongestoord op straat kunnen spelen. In de Leopoldstraat, Markt en Kerkstraat is het gezellig toeven op een terrasje. Er is plaats voor winkelen en ontmoeten.

Je fietst makkelijk en veilig door goed aangelegde straten. Wie de bus neemt of in een deelauto wil stappen, kan de fiets deftig stallen.
En als je niet meer goed te been bent, kan je beroep doen op aangepast vervoer voor noodzakelijke verplaatsingen.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • De fiets wordt kampioen voor verplaatsingen dankzij veilige fietsroutes, -doorsteken en straten.
 • Schoolbuurten inrichten als fietsstraat waarbij fietsers voorrang hebben op auto’s.
 • Samenwerken met andere gemeenten om doorgang van zwaar vrachtverkeer tegen te gaan via trajectcontrole.
 • Gemeente doet aan autodelen door enkele dienstvoertuigen te delen met de inwoners.
 • Politie treedt op tegen te snel rijden en hinderlijk parkeren.
 • Woonbuurten worden ingericht als zone 30.

Groen en open ruimte bewaren

Merksplas is een plattelandsgemeente, met veel groen en open ruimte. Alleen met de juiste keuzes kunnen we die troeven ook bewaren en worden we geen stadsrand-dorp. Fouten uit het verleden zetten we recht waar mogelijk.

Maar daar is doordacht en moedig beleid voor nodig. Niet alleen over waar er gebouwd mag worden, maar ook over verkeer, natuur, wonen, werken, landbouw, handel, toerisme ...

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • Markvallei redden van een mega-stal en andere bebouwing door bouwvrije gebieden in delen van het landbouwgebied af te bakenen.
 • Kiezen voor maximale kindvriendelijke ruimte. Het is bij elk nieuw plan een belangrijk aandachtspunt.
 • Bomenrijen, grachten, poelen … bewaren of nieuwe aanleggen. Ze hebben namelijk een belangrijke landschappelijke waarde en zijn nodig voor de biodiversiteit.
 • Opvolgen dat voorschriften uit vergunningen ook werkelijk worden uitgevoerd.

Besturen met en voor Spetsers

Het gemeentehuis moet als een glazen huis worden zodat je van in het prille begin betrokken wordt bij het maken van plannen en de uitvoering ervan. Daarbij krijg je actief informatie en de kans om mee verantwoordelijkheid op te nemen. In actieve adviesraden hechten we veel belang aan de ideeën van verenigingen en gebruikers van gemeentelijke infrastructuur.

Gemeentediensten zijn vlot toegankelijk en buiten de kantooruren vind je wat je nodig hebt op een nieuwe en gebruiksvriendelijke website.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • Bij grote bouwprojecten zorgen we tijdig voor infomomenten. Bezwaarschriften krijgen een serieus antwoord.
 • Adviesraden eindelijk opnieuw serieus nemen door actief om hun mening te vragen en naar hun suggesties te luisteren. Alle adviezen krijgen een gemotiveerd antwoord.
 • Nieuwe en gebruiksvriendelijke website waar je online attesten en vergunningen kan aanvragen.
 • Een vragenkwartiertje voor inwoners op elke gemeenteraad.

Klimaat, milieu en energie

Beter zorg dragen voor de natuur is de beste garantie voor een gezondere gemeente. We grijpen de kansen nu het nog kan en ontlopen onze verantwoordelijkheid niet.

Als klimaatvriendelijke gemeente voorkomen we afval waar mogelijk en haalbaar.

Merksplas trekt voluit de kaart van energiebesparing en hernieuwbare energie. Onze inwoners krijgen alle mogelijke ondersteuning om dit ook te doen. Kortom ‘Think global, act local’.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • Natuurlijke en avontuurlijke groenzones en buurt- en speelpleintjes, want die zijn ook meer onderhoudsvriendelijk.
 • Controleren of bedrijven de milieunormen respecteren en indien nodig sanctioneren.
 • Op je afvalfactuur betaal je minder vaste kosten en weegt de hoeveelheid afval meer door. Zo belonen we wie voor minder afval zorgt.
 • Via EBEM, het elektriciteitsbedrijf van de gemeente Merksplas, trekken we maximaal de kaart van hernieuwbare energie (wind, zon, warmtekracht, geothermie). Door coöperatieve initiatieven kunnen gemeente en inwoners samen energieproducent worden.
 • Energiezuinige investeringen worden voor jou goedkoper omdat wij wél deelnemen aan groepsaankopen van bijvoorbeeld muurisolatie, hoogrendementsglas, condensatieketels … 

Spetsers zorgen voor elkaar

Kinderen kunnen zich hier uitleven en ontplooien, ouderen bezorgen we een zorgeloze oude dag. Mantelzorgers kunnen op onze steun rekenen. Kwetsbare Spetsers mogen niet uit de boot vallen.

We zijn een dorp in een wereld die steeds meer op een dorp lijkt. Mensen van over de hele wereld wonen en werken hier en moeten zich hier kunnen thuis voelen.

De schaal van onze gemeente maakt het mogelijk om problemen snel op te merken. Zo kunnen we ook snel ingrijpen.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • Waar vroeger het parochiehuis stond, komen assistentiewoningen. De gemeente neemt het initiatief in plaats van een commerciële firma. Vlakbij komt een dienstencentrum waar alle Spetsers terecht kunnen voor een babbeltje, warme maaltijden, vorming, dagopvang ...
 • Het ‘Sociaal Huis’ promoot actief zijn werking. Mensen die recht hebben op hulpverlening of financiële tussenkomst brengt ze zelf op de hoogte.
 • Naast recreatie en toerisme moet er op de Kolonie ook plaats zijn voor sociale projecten.
 • Een ouderenadviesraad informeert de gemeente over de bezorgdheden die er bij deze bevolkingsgroep leven.

Cultuur, vrije tijd, jeugd en sport

Cultuur, vrije tijd, jeugd en sport zijn ideaal om het buurt- of dorpsgevoel te versterken en persoonlijke ontplooiing. Genieten moet centraal staan.

Sport is zowel een middel als een doel op zich. Groen ziet een ideaal sportbeleid als een combinatie van sport om de sport en sport als verbindende factor in ons dorp.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • Verenigingen brengen pit in het dorpsleven. Zij verdienen alle steun vanuit de gemeente door hen met raad en daad bij te staan.
 • Verenigingen kunnen een belangrijke rol spelen bij integratie. We maken hen daarvan bewust en ondersteunen ze om mensen uit kansengroepen te betrekken.
 • Kinderen zijn de maat voor de inrichting van openbare ruimte. Een kind- en jeugdvriendelijke omgeving is ook goed voor andere bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld noodzaak aan speelelementen in de buurt van Grote Hoeve Kolonie).
 • We werken samen met partners uit de regio, bijvoorbeeld rond voordelig zwemmen, samenwerking met de Warande, 't Heilaar …
 • We proberen zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Sporten in groep bevordert sociaal contact
 • We willen de trend omkeren en de jeugdraad terug versterken. Sterk jeugdbeleid dat inspeelt op wat leeft bij jongeren kan alleen maar samen mét hen.

Veiligheid

Mensen moeten zich veilig en geborgen voelen in onze gemeente. Daarvoor werken gemeentebestuur, politie en justitie samen, bijvoorbeeld aan het voorkomen en oplossen van inbraken, diefstallen of overlast.

Voor Groen zijn er ook andere belangrijke doelstellingen: verkeersveiligheid, milieuveiligheid, omgevingshandhaving en sociale veiligheid (waaronder het tegengaan van intra-familiaal geweld).
Met Groen pakken we veiligheid integraal aan, met preventie, handhaving en nazorg.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • Groen zet in op een nabije en aanspreekbare politie, die borg staat voor een kwalitatieve basispolitiezorg (onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en onderzoek, handhaving en herstel van de openbare orde, verkeer).
 • Veiligheidscamera’s zijn geen volwaardig alternatief voor de aanwezigheid van blauw op straat. Ze zijn duur en criminaliteit verplaatst zich naar andere plekken zonder camera’s. Groen kiest voor meer aanspreekbare agenten op straat, niet in een combi, maar te voet of met de fiets.
 • Naast de bestrijding van woningbraken en diefstal, maakt de politie een prioriteit van snelheidscontroles, gevaarlijk parkeren en fietsdiefstallen.
 • Via buurtinformatienetwerken (BIN’s) kunnen inwoners zelf meewerken aan een leefbare buurt. BIN’s passen echter best binnen een bredere buurtwerking. Ze worden opgezet in overleg met de politie en door hen professioneel opgevolgd.
 • Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. De milieudienst en bouwdienst nemen actief hun controlefunctie op.
 • Bij de brandweer heerst er nog altijd grote onduidelijkheid en ongenoegen over de werking van de nieuwe brandweerzone. Op vlak van het inzetten van materiaal en kennis is een schaalvergroting een goede zaak. Toch moet er terug meer aandacht gaan naar het behoud en versterken van de lokale brandweerposten en hun belangrijkste kapitaal, de vrijwilligers bij de brandweer.

Internationale samenwerking

Elke Spetser een wereldburger! Het gemeentebestuur sensibiliseert over de onrechtvaardige verhouding tussen Noord en Zuid en speelt ten volle haar voorbeeldfunctie door een actief en zichtbaar ontwikkelingsbeleid te voeren.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • Ontwikkelingssamenwerking blijft niet beperkt tot de werking van één adviesraad. We leggen verbanden met onderwijs, landbouw, cultuur, jeugd …
 • We voorzien voldoende budget (0.7% van het totale gemeentebudget) voor ontwikkelingssamenwerking.
 • Naast de steun aan grote organisaties blijven we inzetten op projecten van Spetsers in het buitenland en we communiceren hierover in gemeentelijke publicaties.
 • De werking van de Wereldwinkel kan blijven rekenen op gemeentelijke steun.
 • De gemeente promoot fairtrade-producten en levert betere inspanningen om via het behalen van zes criteria het label van ‘Fairtrade Gemeente’ te behouden.
 • We volgen het voorbeeld van tientallen andere Vlaamse gemeenten door ook een “Schone Kleren gemeente” te worden. 

Handel en economie

Voor Groen staat de economie ten dienste van de mensen, dat binnen de grenzen van de planeet. Niet omgekeerd. We gaan voluit voor een kringloopeconomie met duurzame grondstoffen en producten en werkbare jobs.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • We halen een (wekelijkse) markt naar Merksplas. Van een marktdag profiteren niet alleen de marktkramers maar ook de lokale winkels en horeca. We combineren dit met een boerenmarkt waar producenten uit de buurt rechtstreeks kunnen verkopen.
 • Met de ‘Zo DichtBlij’-campagne en Spetserbons promoten we lokale handelaars.
 • Beter een rechtstreekse vestigingspremie voor startende buurtwinkels dan de huidige korting op de onroerende voorheffing die voornamelijk de eigenaars van de gebouwen voordeel biedt.
 • Met een actief leegstandsbeleid voorkomen we dat handels- en bedrijfspanden (zoals het Lidl gebouw) leeg staan.
 • Bedrijven die werken met laaggeschoolden of mensen met een arbeidshandicap krijgen in Merksplas ook een voet aan de grond, bijvoorbeeld op de Kolonie. Zij hebben ook een belangrijke economische meerwaarde doordat ze mensen uit steunsituaties halen en een volwaardig inkomen geven.
 • Toerisme wordt meer en meer een belangrijke economische factor.
 • De gevangenis in Merksplas blijft een belangrijke bron van tewerkstelling. Via samenwerking met hogere beleidsniveaus zorgen we ervoor dat de gevangenis in Merksplas blijft maar ook terug pionier wordt in vernieuwde vormen van strafuitvoering.
 • Door te kiezen voor toerisme, zorgboerderijen, hoevewinkels, landschapsbeheer … kan de landbouw in ons dorp zijn economische basis verbreden door meer dan louter de productie van voedsel of eenzijdige teelten.

Gemeentelijke financiën

Het financieel beleid en fiscaliteit zijn geen doel op zich. Ze moeten helpen om binnen een redelijke termijn antwoorden te bieden aan maatschappelijke noden. Een nauwgezet financieel beheer is daarbij belangrijk, niet om de vinger op de knip te houden, maar om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

 • Een helder financieel beleid is noodzakelijk voor een vlotte gemeentelijke werking. Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe het geld van het gemeentebestuur werd besteed en wat nog beschikbaar is.
 • Belastingen en retributies die door de bijhorende administratie meer kosten dan ze opbrengen, schaffen we af. Kleine facturen of vergoedingen voor zaken als de regelmatige huur van een lokaal worden gegroepeerd zodat administratie en kosten beperkt worden.
 • Diensten die een inwoner niet kan vermijden, of sterker nog die de overheid oplegt, kunnen volgens ons niet onderhevig zijn aan een taks. Daarom willen we geen retributie op het afleveren van een identiteitskaart of een lokaal registratierecht voor erkende vluchtelingen .
 • We kopen minder wegwerp en meer duurzaam door bij aankopen te kijken naar de kost over de totale levensduur en niet enkel de aankoopkost.
 • Het is niet de rol van een gemeentebestuur om te beleggen. Maar als er toch geldmiddelen zoals overschotten op korte termijn en pensioenreserves geplaatst moeten worden, gebeurt dit door veilig, ethisch en duurzaam te beleggen. Zo zijn we een inspirerend voorbeeld voor anderen.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren